icon

הזמינו סדנה

 • EN
 • המודיעין הוא חלק בלתי נפרד מהפעילות העסקית. המודיעין יסייע לנו להכיר את עצמנו, המתחרים והלקוחות.

  אנו פועלים בסביבה תחרותית מורכבת ומאתגרת. בתוך סביבה מורכבת זו, אנו אמורים לקבל החלטות הרות גורל. מטרת המודיעין היא לספק תמונת מצב ברורה לצורך קבלת החלטות נכונות. בסדנה נלמד להשתמש בכלי המודיעין. נבין במה שונה המודיעין התחרותי מהמודיעין העסקי וכיצד נוכל להשתמש בכלי המודיעין לצורך קבלת החלטות עסקיות נכונות.

  המטרה:

  הצגת עולם המודיעין התחרותי והקנית ידע מעשי לשימוש בכלים מודיעיניים לטובת קבלת החלטות. אין זה מספיק שאנו מכירים את המתחרים הישירים שלנו, עלינו להכיר מתחרים ואיומים אשר עלולים להוות אתגר בטווח הארוך (ואף בטווח הקצר). הכרת האיומים נראית כפעולה פשוטה, אך, מדובר בנושא מורכב שבו הטיות חשיבה שלנו עלולות לגרום לנו לקבל החלטות שגויות. 

  נושאי הסדנה:

  1. אתגרי המודיעין והבנת המציאות
  2. תורת המודיעין וסוגי המודיעין השונים
  3. מודיעין עסקי מול מודיעין תחרותי
  4. כלים לאיסוף מודיעין
  5. שילוב כלי מודיעין לצורך איסוף מידע
  6. הכרת סוגי המתחרים השונים ורמת האיום שהם מהווים
  7. חיבור המסקנות לאסטרטגית הפעילות העסקית
  LET'S TALK

  הזמינו סדנה